วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบ้านปรีง หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านโนนพยอม ดำเนินการกรุยถางต้นไม้เสริมคันทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งและจัดเก็บ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งรถขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 2 ขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน เมษายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน เมษายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน เมษายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง