วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำมัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 สายทางจากบ้านหนองสิม ถึง ไปทางบ้านโนนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งประตู - หน้าต่างที่ชำรุด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านปรีง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วคสล. หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง