วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ จำนวน 54 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางบ้านนายจิรายุทธ ลักขษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นยุง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงขยายเคลื่อนที่บลูทูธขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง