วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างเหมาพาหนะเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อขนม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อผ้าประดับ จำนวน 10 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง