วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับผู้มาร่วมงาน โครงการประชุมผู้ปกครองและจัดนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาการเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากถนน คสล.เดิม - ไปทางถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (ลงดินถม) บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายจิต ชาญศรี ถึง ไปทางนานายสา ฉิมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (ลงหินคลุก) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 จากบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 - ไปทางบ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง