วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำยาบรรจุเคมีดับเพลิง เปลี่ยนเซ็นวัดและสายฉีดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
8  พ.ค. 2563
โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 984 ถุง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากศาลเจ้าปู่ ถึงไปทางหนองทำนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)