วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำเอกสารฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 10 สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึง ไปทางซุ้มประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 11 สายทางจากถนนลาดยาง ถึงไปทางเมรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 10 สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึง แยกที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำเอกสารฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม