วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอกนรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง