วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อไมโครโฟนห้อวประชุม พร้อมติดตั้งชุดประชุม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 11 จากถนนคสล.เดิม ถึง สะพานกุดระหารสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 จากแยกบ้านนายเฉลียว ราชบัณฑิต ถึง ไปทางนานางสายทอง หล้าบุญมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง