วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2565
ซื้อนำ้มัน ดจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม และทำตรายางชื่อ-ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง