วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 9717 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง