วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้อายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง