วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ อปพร. จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 99-010 สายทางจากบ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม - ไปทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 13,788.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหน
3  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบบประปา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานด้านการบัญชีและข้อมูลสถิติ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมาขุดลอกคลองวัชพืช คลองบักดอก บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 99-010 สายทางจากบ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม - ไปทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 13,788.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบ