วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อยาถ่ายพยาธิ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง