วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 จากถนนคสล.เดิม บ้านสำโรง - ไปทางบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านหนองขวาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งเรือยาวและจัดเตรียมสถานที่ประเพณีแข่งเรือยาว 8 ฝีพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มประเพณีแข่งเรือยาว 8 ฝีพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงประเพณีแข่งเรือยาว 8 ฝีพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านสมบูรณ์
9  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 จากถนนคสล.เดิม บ้านสำโรง - ไปทางบ้านเฉนียง