วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส ไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านบังแดดห้องสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟองอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ยเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นยุง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง