วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่่อสร้างในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง