วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุใช้ในโครงการบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำคู่มือและชุดอุปกรณ์ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดหารถยนต์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากถนน คสล.เดิม บ้านสำโรง - ไปทางถนน คสล.เดิม บ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มาร่วมงาน โครงการประชุมผู้ปกครองและจัดนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาการเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง