วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต และ 4.5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันเดือนกรกฎาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง