วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อหมึกเลเซอร์ จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อตลับหมึกเลเซอร์ จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทน์ ทรายกำจัดลูกนำ้ยุงลาย และนำ้ยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ไฟเบอร์กลาส ถวายพระพร รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง