วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อต้นไม้ จำนวน ๘ รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง (ชนิดอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซม จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานสนามเด็กเล่นพร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมพื้นกระเบื้อง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์สว่างบ้านปรีง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างรถตู้ ขนาด 13 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง