วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกหม่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงพืนที่ปลูกหม่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกหม่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 99-010 สายทางจากบ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม - ไปทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 13,788.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหน
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน.9717 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง