วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง