วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง