วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ 8 ฝีพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง