วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องไทยธรรม โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 60 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อเอกสารคู่มือให้ความรู้การป้องกัน covid19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อเอกสารคู่มือให้ความรู้การป้องกัน covid19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อเอกสารคู่มือให้ความรู้การป้องกัน covid19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อเอกสารคู่มือให้ความรู้การป้องกัน covid19 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมสภาในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อหนังสือกฎหมาย จำนวน 10 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ โครงการปกป้อง เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง