วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทาง (ลงดินถม) สายทางภายในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องปลัด อบต./ห้องผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากหนองตะโก - ไปทางหนองสัมพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนายลี แสนดี ถึง ไปทางบ้านเม็น คำแหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ภายในตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง