วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสิงห์สำอาง ฉิมงาม ถึง บ้านนางสลิน ชาญศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโครงการอบรมจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายอักษร สร้อยจิต ถึง สี่แยก คสล.เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้าย จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง