วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 107 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 46 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 27 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 27 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 57 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 92 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อยางมะตอย จำนวน 825 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อกระดาษ เอ 4 หมึกเคตรื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง