วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม และทำตรายางชื่อ-ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่มอแซมถนนหินคลุก จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากถนน คสล.เดิม - ไปทางสะพานข้ามห้วยระวี (ไปบ้านหนองคูใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (รอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง