วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโคโรน่าไวรัส(ATK)แบบอมสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 40 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 9 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 41 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 14 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง