วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 40 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 46 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 66 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 75 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อโซล่าเซลและหลอด Led ยาว พร้อมปลั๊กพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมารถแห่รถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งภายในเขตตำบลบะทั้ง 15 หมู่บ้าน จำนวน 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ไปเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง