วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม (ขนม) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
วัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 80 แกรม) จำนวน 50 รีม
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
6  ม.ค. 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง