วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ 99-002 สายบ้านบะ หมู่ที่ 1 - บ้านบอน หมู่ที่ 4 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ 99-001 สายบ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 - บ้านปรีง หมู่ที่ 11 ตำบลบะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง