วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
จ้างค่าจัดทำเอกสารฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหาร จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง