วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
วัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง