วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสม ผมสองชั้น ถึง บ้านนางเทียนทอง ลักขษร
24  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสิงห์สำอาง ฉิมงาม ถึง บ้านนางสลิน ชาญศรี
20  มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้อยางมะตอย จำนวน ๑,๖๐๐ ถุง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนโรถพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายอักษร สร้อยจิต ถึง สี่แยก คสล.เดิม
17  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการปกป้อง เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการปกป้อง เทิดทูนสถาบันของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง