วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไปปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ - กู้ภัย (การแพทย์ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทั่วไปปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ - กู้ภัย (การแพทย์ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทั่วไปปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ - กู้ภัย (การแพทย์ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะ สายทางรอบหมู่บ้านบะ หมู 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง