วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่อง Infared Themometer (Themoscam) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อม้านั่งหินอ่อนหรือหินขัด ชนิดโต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 90 เซนติเมตร พร้อมม้านั่งแบบไม่มีพนักพิงหลัง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบพร้อมติดตั้งรั้วตาข่ายสนามฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อแอลกอฮอล์เจล จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 15 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนางมะลิ สมสวย ถึงไปทางบ้านนายประกอบ บุญครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง