วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ (รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น จ้างเหมาไม่ประจำทาง) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 จากบ้านนางมาก ซ่อนกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง