วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง เครื่องปปั้นไฟ พร้อมผูกผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 10 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางจากบ้านนางมะลิ สมสวย ถึงไปทางบ้านนายประกอบ บุญครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A ๔) 80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 15 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางจากบ้านนายประสิทธิ์ เสามั่น ถึงไปทางคลองส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง