วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ หมู่ที่ 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางจาก คสล.เดิม บ้านนายบุญเติม ฉิมงาม ถึงไปทางบ้านนายดำรงค์ สิงหปรีชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมาเลขทะเบียน กค 851 รหัส 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์(รถบรรทุกนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง