วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวปกเคลือบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A ๔) จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 - ไปทางบ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ กว้าง 6 เมตร ยาว 885 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,310 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์สว่างบ้านปรีง จำนวน๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำกระสอบทรายพร้อมค่าแรงจัดตั้งแนวทางป้องกันนำ้ท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง