วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนำ้ บ้านปรีง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชีพสำหรับประชาชนตำบลบะ ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนไหม เลี้ยงไหม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2567 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 99-010 สายทางจากบ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม - ไปทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 13,788.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหน
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน 15 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง