วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อเต็นท์ทรงปิรามิด จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่ง จัดรถขบวนพาเหรด จำนวน 1 ขบวน ในหัวข้อขบวนวิถีชุมชนคนท่าตูม เฉลิมพระเกียรติฯและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถเครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่ง จำนวน 1 ขบวน ในหัวข้อขบวนวิถีชุมชน วัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) สายทางภายในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง