วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 11 จากถนนคสล.เดิม ถึง สะพานกุดระหารสิม
28  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 จากแยกบ้านนายเฉลียว ราชบัณฑิต ถึง ไปทางนานางสายทอง หล้าบุญมา
23  ส.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเปลญวน
23  ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง