วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางทางหลวงท้องถิ่น สร ถ. ๙๙-๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง