วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการ อบต.บะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
11  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านเฉนียง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (ไปทางบ้านสำโรง)
11  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนดินถม บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (สายทางจากบ้านนายพงษ์พิทักษ์ ฉิมงาม - ไปทางที่นานางแจ่ม วงศ์สุนทร)
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 9717 สุรินทร์ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๙๗๑๗ สุรินทร์ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง