วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นยุง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงขยายเคลื่อนที่บลูทูธขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อกระดาษเครื่องถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสีทาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสีทาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง