วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8, บ้านปรีง หมู่ที่ 10 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านปรีง หมู่ที่ 15 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำสติ้กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์อบต.บะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง