วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบะ หมู่ที่ 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมซ้อมแผนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบะ บ้านบะ หมู่ที่ 1, บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2, บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 , บ้านปรีง หมู่ที่ 10,15,11, บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 , บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 , บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
3  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบะ บ้านบะ หมู่ที่ 1, บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2, บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 , บ้านปรีง หมู่ที่ 10,15,11, บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 , บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 , บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
1  มี.ค. 2566
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบะ หมู่ที่ 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
1  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง