วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
18  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างห้องนำ้สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12  พ.ค. 2566
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ g) จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง