วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ - บ้านขวาว หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2564
ซื้อเครื่อวัดอุณห๓ูมิ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากถนนคสล.เดิม ถึง ไปทางถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนายสมบูรณ์ หอมจันทร์ ถึง ไปทางเมรุบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากถนนคสล.เดิม ถึง ไปทางถนนคสล.เดิม บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 - บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบะ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,940 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการขุดบ่อน้ำตื้น (ใช้อุปโภค-บริโภคภายในตำบลบะ) หมู่ที่ 8 บ้านเฉนียง และหมู่ที่ 4 บ้านเปือยปราสาท ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง