วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโคโรน่าไวรัส(ATK)แบบอมสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 60 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 45 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 11 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย จำนวน 11 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพ่นยุง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อ้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาเก็บเกี่ยวเมล็ดปอเทือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง